Sekilas Info
...

Sambutan Direktur


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kita senantiasa dalam lindunganNya. Sholawat dan salam senantiasa tercurah bagi Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa dalam jalan kebaikan.

Pendidikan memiliki peranan penting dalam membimbing putra-putri kita menjadi pemimpin masa depan, bukan hanya dengan kepintaran dan kreatifitasnya namun juga dengan kesalehan yang dimiliki, yang kelak akan menjadi bekal mereka dalam kehidupan didunia dan akhirat.
Terima kasih kami haturkan kepada bapak/ibu atas kepercayaannya kepada Sekolah Islam Terpadu AULIYA. Bagi kami, hal ini merupakan amanah besar bagaimana kita mampu berkolaborasi untuk membimbing anak-anak kita, melalui program-program inovatif yang telah di rancang dalam konsep pembelajaran terpadu.
Kami berupaya dengan sepenuh hati agar semua aspek Pintar, Kreatif dan Saleh terintegrasi menjadi hasil yang membanggakan, yang kelak akan dipersembahkan bukan hanya untuk keluarga dan masyarakat sekitar, melainkan juga untuk bangsa dan agamanya.

Selamat Bergabung di Sekolah Islam Terpadu AULIYA.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DR. Kurniasih Mufidayati
Direktur SIT AULIYA